Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met ‘Myfetishcandy’ of Dreams-and-Desires (Siret 51894326100017). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van deze website en deze te aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder kennisgeving hiervan. Wij raden u daarom aan om deze algemene voorwaarden af en toe door te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen

2. PRIJZEN

Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 21% BTW.

Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, ‘myfetishcandy’ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

3. BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

‘Myfetishcandy’ is in de mogelijkheid bestellingen te weigeren, dit dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen.

4. UITVOERING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na ontvangt van de betaling. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

5. VERZAKINGSRECHT

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden. Van het recht van retour zijn uitgezonderd slips, kousen en andere intieme kledingstukken of hulpstukken, die om begrijpelijke redenen van hygiënische aard hiervan uitgezonderd zijn: de klant beschikt in dat geval niet over een bedenktermijn en kan niet verzaken aan de aankoop, indien hij de veiligheidsverpakking heeft verbroken.

De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de aankoop in geval van verzaking zijn evenwel ten laste van de klant of koper.

6. BETALING

Betaling gebeurt steeds elektronisch via paypal/kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

‘My fetishcandy’ kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

‘Myfetishcandy’ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

‘Myfetishcandy’ is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Brussel bevoegd. 

9. COPYRIGHT

Niets van deze site mag zonder toestemming van ‘Myfetishcandy’ vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

10. CONTACT

Dreams and Desires
A. De nadai
17/149 rue du 11 novembre
59140  Duinkerke (FR)

dreams-and-desires@hotmail.fr